Algemene voorwaarden

Alle onderdelen die wij verkopen zijn GEBRUIKT

Aanbevelingen en basisinformatie:

  • Als het pakket is vernietigd, is het noodzakelijk dat u de claim direct ter plaatse met de bezorger afhandelt. In een dergelijk geval is de klant verplicht het schadeformulier direct bij het overhandigen van de goederen aan de vervoerder in te vullen en ons een kopie te sturen
  • Alle onderdelen zijn gebruikt. We zullen de claim alleen afhandelen door het onderdeel te vervangen of het onderdeel en de verzendkosten terug te betalen. In geen geval vergoeden we de kosten voor het installeren of verwijderen van het geclaimde onderdeel
  • In het geval van een retourzending van de goederen binnen 14 dagen of een klacht, moet de koper de goederen op eigen kosten terugbrengen naar het leveringsmagazijn in Tsjechië. Als het een klacht is en deze wordt geaccepteerd, betalen wij de verzendkosten terug
  • Wij behouden ons het recht voor om een vervangend onderdeel te sturen ter vervanging van de bestelde referentie. Het vervangende onderdeel dat we sturen zal de originele referentie volledig vervangen
  • Alle foto’s dienen alleen ter illustratie
  • Alle regeleenheden die opnieuw geprogrammeerd moeten worden, kunnen alleen ongebruikt geretourneerd worden
  • Alle injectoren zijn afkomstig van volledig functionele voertuigen en zijn getest, indien niet gekocht met de injectiepomp worden eventuele claims niet in behandeling genomen
  • Deze e-shop is alleen voor professionele reparateurs die bestellen op basis van fabrieksreferenties of onderdeelnummers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor incompatibiliteit van het onderdeel met de auto waarvoor het onderdeel is gekocht
  • Alle BSI-units en motorbesturingseenheden zijn afkomstig van ongevalauto’s, het is noodzakelijk om de software te flashen

I. Basisbepalingen

.
1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna de “Voorwaarden“) worden uitgegeven op grond van artikel 1751 e.v. van Wet nr. 89/2012 Coll. inzake het Burgerlijk Wetboek (hierna het “Burgerlijk Wetboek“).
AUTOTECH24 CZ, s.r.o.
Bedrijfs ID: 09105638
Belasting ID: CZ09105638
statutaire zetel: Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5
ingeschreven in het handelsregister bij de gemeentelijke rechtbank in Praag, afdeling C, tussenvoegsel 330987/MSPH
Contactgegevens: eshop@autotech24.eu +420 704 494 494

(hierna te noemen de “ESHOP Operator”)

(2) Deze Algemene Voorwaarden regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Verkoper en de natuurlijke persoon die een koopovereenkomst aangaat buiten zijn of haar commerciële activiteit als consument of in het kader van zijn of haar commerciële activiteit (hierna te noemen de “Koper“) via een webinterface op een website die toegankelijk is op het internetadres www.autotech24.nl (hierna te noemen de “Onlineshop“).

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het koopcontract. Afwijkende bepalingen in het koopcontract hebben voorrang op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

4. Deze algemene voorwaarden en het koopcontract worden in het Engels afgesloten.

5. alle goederen die opnieuw moeten worden geprogrammeerd (motorbesturingseenheden, BSI) EEPROM FLASH zijn volledig zonder garantie na het verbreken van de garantiezegel en kunnen niet binnen 14 dagen worden geretourneerd. Voor alle andere goederen die in deze e-shop worden verkocht, bieden wij een functionele garantie met een contractuele garantieperiode van 6 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen.

II. Informatie over goederen en prijzen

.
(1) De informatie over de goederen, inclusief de prijzen van de afzonderlijke goederen en hun belangrijkste kenmerken, wordt voor de afzonderlijke goederen in de e-shopcatalogus gegeven. De prijzen van de goederen zijn eindprijzen, exclusief aftrekbare btw. De prijzen van de goederen blijven geldig zolang ze worden weergegeven in de online shop. Deze bepaling sluit de onderhandeling over een koopcontract onder individueel onderhandelde voorwaarden niet uit.

2. alle afbeeldingen van de goederen in de catalogus van de e-shop zijn van informatieve aard en de verkoper is niet verplicht om een koopcontract voor deze goederen af te sluiten.

3. Informatie over de kosten van verpakking en levering van goederen wordt gepubliceerd in de online shop. De informatie over de kosten van verpakking en levering van goederen in de Online Shop is alleen van toepassing in het geval dat de goederen worden geleverd binnen het grondgebied van de EU en andere vermelde staten.

4. Eventuele kortingen op de aankoopprijs van de goederen zijn niet cumulatief, tenzij de verkoper en de koper anders overeenkomen.

5. Alle goederen die in deze e-shop worden verkocht zijn tweedehands met een functionele garantie en met een contractuele garantie van 12 maanden vanaf de datum van ontvangst van de goederen.

III Bestelling en totstandkoming van de koopovereenkomst

.
(1) De kosten die de koper maakt bij het gebruik van middelen voor communicatie op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (internetverbindingskosten, telefoonkosten) zijn voor rekening van de koper. Deze kosten wijken niet af van het standaardtarief.

2. De koper bestelt de goederen op de volgende wijze:

  • via zijn klantenaccount, indien hij zich vooraf in de webwinkel heeft geregistreerd,
  • door het invullen van het bestelformulier zonder registratie,

.3. bij het plaatsen van de bestelling selecteert de koper de goederen, het aantal artikelen, de betaalwijze en de levering.

4. voordat de bestelling wordt verzonden, heeft de koper de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens te controleren en te wijzigen. De koper verzendt de bestelling naar de verkoper door op de knop BESTELLING VERZENDEN te klikken. De gegevens in de bestelling worden door de Verkoper als correct beschouwd. Opdat de bestelling geldig zou zijn, moet het bestelformulier worden ingevuld met alle vereiste informatie en moet de Koper bevestigen dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden. 5.

5. na ontvangst van de bestelling stuurt de verkoper de koper een ontvangstbevestiging van de bestelling naar het e-mailadres dat de koper bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. Deze bevestiging is automatisch en vormt geen contract. De bevestiging bevat een link naar de huidige algemene voorwaarden van de verkoper. De koopovereenkomst komt tot stand na ontvangst van de bestelling door de verkoper. 5. De orderbevestiging wordt verzonden naar het e-mailadres van de koper.

6. Indien een van de in de bestelling vermelde vereisten niet door de verkoper kan worden vervuld, stuurt de verkoper de koper een gewijzigde offerte naar het e-mailadres van de koper. Het gewijzigde aanbod geldt als een nieuw ontwerp van koopovereenkomst en de koopovereenkomst komt in dit geval tot stand doordat de koper de aanvaarding van dit aanbod bevestigt aan het in deze AV vermelde e-mailadres van de verkoper. 7. Alle door de verkoper ontvangen bestellingen zijn vrijblijvend.

Alle door de Verkoper ontvangen bestellingen zijn bindend. De Koper kan de bestelling annuleren tot de Koper een bericht van ontvangst van de bestelling door de Verkoper ontvangt. De Koper kan de bestelling annuleren per telefoon op +420 721 187 187 of per e-mail van de Verkoper, die is vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

8. indien er sprake is van een kennelijke technische fout van de verkoper in de prijs van de goederen in de online shop of in de bestelling, is de verkoper niet verplicht de goederen aan de koper te leveren tegen deze kennelijk onjuiste prijs, zelfs indien de koper een bestelling heeft ontvangen in overeenstemming met deze voorwaarden. De verkoper stelt de koper onmiddellijk op de hoogte van de fout en stuurt een herziene offerte naar het e-mailadres van de koper. Het gewijzigde aanbod wordt beschouwd als een nieuw ontwerp van koopovereenkomst en de koopovereenkomst komt in dat geval tot stand door de ontvangstbevestiging van de koper aan het e-mailadres van de verkoper.

IV. Klantrekening

1. Op basis van de online registratie van de koper heeft de koper toegang tot zijn klantenaccount. Vanuit zijn klantenaccount kan de koper goederen bestellen. De koper kan ook goederen bestellen zonder zich te registreren.

Bij het registreren in het klantenaccount en het bestellen van goederen is de koper verplicht om correcte en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. De koper is verplicht om de in het gebruikersaccount ingevoerde gegevens bij elke wijziging bij te werken. De gegevens die de koper verstrekt in het klantenaccount en bij het bestellen van goederen worden door de verkoper als correct beschouwd. 3. Toegang tot het klantenaccount is niet toegestaan.

3. De toegang tot het klantenaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De koper is verplicht om de gegevens die nodig zijn voor toegang tot zijn klantenaccount geheim te houden. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik van het klantenaccount door derden.

4. De koper is niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken van het klantenaccount. 5. De verkoper mag het gebruikersaccount verwijderen.

5. de verkoper kan het gebruikersaccount verwijderen, in het bijzonder als de koper zijn gebruikersaccount niet langer gebruikt of als de koper zijn verplichtingen onder het koopcontract en deze algemene voorwaarden schendt.

6. de koper erkent dat het gebruikersaccount niet te allen tijde beschikbaar kan zijn, in het bijzonder met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van de hardware- en softwareapparatuur van de verkoper of het noodzakelijke onderhoud van hardware en software van derden.

V. Betalingsvoorwaarden en levering van goederen

.
(1) De Koper kan de prijs van de Goederen en alle kosten in verband met de levering van de Goederen op grond van de Koopovereenkomst op de volgende manieren betalen:

  • STRIPE gateway, bankoverschrijving

.
2. de Koper betaalt aan de Verkoper, samen met de aankoopprijs, de kosten verbonden aan de verpakking en levering van de Goederen ten belope van het overeengekomen bedrag. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is vermeld, omvat de koopprijs de kosten in verband met de levering van de goederen.

3. Bij contante betaling is de koopprijs verschuldigd bij ontvangst van de goederen. Bij betaling zonder contant geld is de koopprijs verschuldigd binnen 7 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst. 4. Bij betaling zonder contant geld is de koopprijs verschuldigd binnen 7 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst.

4. Bij betaling via een betaalportaal moet de koper de instructies van de betreffende aanbieder van elektronische betalingen opvolgen. 5. Bij betaling zonder contant geld moet de koopprijs binnen 7 dagen na het sluiten van het koopcontract worden betaald.

(5) Bij betaling zonder contant geld is aan de verplichting van de koper tot betaling van de koopprijs voldaan op het moment dat het betreffende bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van de verkoper.

6. De verkoper verlangt van de koper geen vooruitbetaling of soortgelijke betaling. Betaling van de koopprijs voorafgaand aan verzending van de goederen is geen aanbetaling.

7. Volgens de wet op de registratie van verkopen is de verkoper verplicht een ontvangstbewijs af te geven aan de koper. Tegelijkertijd is hij verplicht om de ontvangen kwitanties online te registreren bij de belastingdienst, uiterlijk binnen 48 uur in geval van een technisch defect.

8. De goederen worden geleverd aan de koper:

  • op het door de koper in de bestelling opgegeven adres

.
9. de wijze van levering wordt gekozen bij de bestelling van de goederen.

10. de kosten van levering van de goederen afhankelijk van de wijze van verzending en ontvangst van de goederen worden gespecificeerd in de bestelling van de koper en in de orderbevestiging van de verkoper. Indien de wijze van verzending is overeengekomen op basis van een speciaal verzoek van de koper, draagt de koper het risico en de eventuele extra kosten in verband met deze wijze van verzending. 11. Indien de verkoper verplicht is de goederen te verzenden op een door de koper te bepalen wijze, is de koper verplicht de goederen te verzenden op een door de koper te bepalen wijze.

11. Indien de verkoper verplicht is de goederen te leveren op de door de koper in de bestelling opgegeven plaats, is de koper verplicht de goederen bij aflevering in ontvangst te nemen. Indien het, om redenen aan de zijde van de koper, noodzakelijk is de goederen herhaaldelijk of op een andere wijze dan in de order vermeld te leveren, is de koper verplicht de kosten verbonden aan de herhaalde levering van de goederen of de kosten verbonden aan andere wijzen van levering te dragen. 12. De koper is verplicht de goederen op de door de

12. De koper is verplicht om bij ontvangst van de goederen van de vervoerder de verpakking van de goederen op intactheid te controleren en de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. In het geval van een defect aan de verpakking dat duidt op onbevoegde toegang tot de zending, hoeft de koper de zending niet in ontvangst te nemen van de vervoerder.

13. De verkoper verstrekt een belastingbewijs – een factuur – aan de koper. De belastingbon wordt verzonden naar het e-mailadres van de koper.

14. de koper verwerft de eigendom van de goederen door de volledige aankoopprijs voor de goederen te betalen, inclusief leveringskosten, maar ten vroegste bij ontvangst van de goederen. Aansprakelijkheid voor onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies van de goederen gaat over op de koper op het moment dat hij de goederen in ontvangst heeft genomen of op het moment dat hij verplicht was de goederen in ontvangst te nemen, maar dit in strijd met de koopovereenkomst heeft nagelaten.

VI. Ontbinding van de overeenkomst

Houd er rekening mee dat de goederen vanuit Tsjechië worden verzonden en in geval van een claim naar Tsjechië moeten worden geretourneerd..

1. De koper die de koopovereenkomst buiten zijn bedrijf als consument heeft gesloten, heeft het recht de koopovereenkomst te herroepen.

2. De herroepingstermijn is 14 dagen.

  • vanaf de dag van ontvangst van de goederen,
  • de dag van ontvangst van de laatste levering van goederen, als de overeenkomst betrekking heeft op meerdere soorten goederen of de levering van meerdere onderdelen
 • vanaf de dag van ontvangst van de eerste levering van zaken, als het onderwerp van de overeenkomst een regelmatig terugkerende levering van zaken is.

.
3. De koper kan zich niet uit de koopovereenkomst terugtrekken:

  • over de levering van diensten indien deze met zijn voorafgaande uitdrukkelijke instemming zijn verricht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en de verkoper de koper vóór de sluiting van de overeenkomst heeft medegedeeld dat hij in een dergelijk geval niet het recht heeft de overeenkomst te herroepen,
  • bij de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, onafhankelijk van de wil van de verkoper, en die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn,
  • bij de levering van alcoholhoudende dranken die pas na dertig dagen kunnen worden geleverd en waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, onafhankelijk van de wil van de verkoper,
  • bij de levering van goederen die zijn veranderd naar de wensen van de koper of voor diens persoon,
  • bij de levering van bederfelijke waren en van waren die na aflevering onherstelbaar vermengd zijn met andere waren,
  • bij levering van zaken in gesloten verpakking die door de koper uit de verpakking zijn gehaald en die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden,
  • Bij levering van audio- of video-opnamen of een computerprogramma, indien deze uit de originele verpakking zijn gehaald,
  • Bij levering van kranten, tijdschriften of magazines,
  • bij de levering van digitale inhoud, tenzij deze is geleverd op een materiële gegevensdrager en is geleverd met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper voordat de herroepingstermijn is verstreken en de verkoper de koper heeft medegedeeld dat hij in dat geval geen herroepingsrecht heeft,
 • in andere gevallen als bedoeld in artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek.

.
4. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de koper een bericht van herroeping sturen binnen de herroepingstermijn.

5. Om de koopovereenkomst te herroepen, moet de koper dit klachtenprotocol gebruiken. De “reden voor de klacht” moet worden vermeld als – Herroeping van de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. De verkoper bevestigt onmiddellijk de ontvangst van het formulier aan de koper.

6. De koper die de overeenkomst heeft herroepen, is verplicht de goederen binnen 14 dagen na herroeping van de overeenkomst terug te sturen naar de verkoper. De koper draagt de kosten voor het terugsturen van de goederen naar de verkoper, zelfs als de goederen niet via de normale post kunnen worden teruggestuurd. 7. Als de koper de overeenkomst herroept, moet hij de goederen binnen 14 dagen na de herroeping terugsturen naar de verkoper.

7. Indien de koper de overeenkomst herroept, zal de verkoper onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping van de overeenkomst, alle betalingen die hij van de koper heeft ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten, op dezelfde wijze aan de koper terugbetalen. De verkoper zal de door de koper ontvangen gelden alleen op andere wijze terugbetalen indien de koper hiermee instemt en de verkoper hierdoor geen extra kosten maakt. 8. (8) Indien de koper heeft gekozen voor een andere wijze van terugzending van de goederen dan zal de verkoper deze terugbetalen.

(8) Indien de koper een andere wijze van levering heeft gekozen dan de goedkoopste die door de verkoper wordt aangeboden, vergoedt de verkoper aan de koper de kosten van levering van de goederen die overeenkomen met de goedkoopste wijze van levering die is aangeboden.

(9) Indien de koper de overeenkomst afwijst, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te betalen totdat de koper de goederen heeft overhandigd of bewijst dat de goederen naar de verkoper zijn verzonden.

10. De goederen moeten door de koper onbeschadigd, ongebruikt en ongereinigd en, indien mogelijk, in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd. De verkoper heeft het recht om de vordering tot vergoeding van schade aan de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de koper tot terugbetaling van de koopprijs. 11. De verkoper heeft het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken.

De verkoper heeft het recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst als de goederen zijn uitverkocht of niet beschikbaar zijn of als de fabrikant, importeur of leverancier van de goederen de productie of invoer van de goederen heeft gestaakt. De verkoper zal de koper onmiddellijk op de hoogte stellen via het e-mailadres dat is opgegeven in de bestelling en alle gelden, inclusief leveringskosten, die de koper heeft ontvangen binnen 14 dagen na de kennisgeving van de terugtrekking, terugbetalen op dezelfde manier of op de manier die is opgegeven door de koper.

12. Voor elke claim is het noodzakelijk om het VIN op te geven van het voertuig waarin het onderdeel niet werkt.

VII. Rechten voortvloeiend uit gebrekkige nakoming (klacht)

.
Let op: de goederen worden verzonden vanuit Tsjechië en moeten in geval van een klacht worden geretourneerd naar Tsjechië..

1. De koper erkent dat alle goederen die worden verkocht door deze e-shop gebruikte goederen zijn die tekenen van gebruik kunnen vertonen en de koper wordt geïnformeerd dat de goederen defect kunnen zijn. In het geval van een defect aan het geleverde onderdeel, is het noodzakelijk om de goederen te reclameren, terug te sturen naar het adres van de afzender en de verkoper zal ofwel andere goederen sturen en de controleerbare kosten van terugzending betalen voor het maximumbedrag dat in rekening is gebracht aan de koper op het moment van aankoop of al het geld van de bestelling terugsturen. inclusief verzendkosten en zal de controleerbare kosten van terugzending van de goederen betalen voor het maximumbedrag dat in rekening is gebracht aan de koper op het moment van aankoop.

2. indien het gebrek zich manifesteert binnen zes maanden na ontvangst van de goederen door de koper, worden de goederen geacht gebrekkig te zijn geweest op het moment van ontvangst. De koper heeft het recht om het recht uit te oefenen dat voortvloeit uit een gebrek dat zich, in het geval van een consumptiegoed, manifesteert binnen vierentwintig maanden na ontvangst. 2. Deze bepaling is niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs zijn verkocht vanwege een gebrek waarvoor een lagere prijs was overeengekomen, op slijtage van de goederen door normaal gebruik, op gebruikte goederen met een gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage als gevolg van de aard van de goederen.

3. in geval van een gebrek kan de koper bij de verkoper reclameren en eisen:

 • Inruil tegen andere goederen,
 • Reparatie van de goederen,
 • Een redelijke korting op de aankoopprijs,
 • Ontbinding van de overeenkomst,

.
4. De koper heeft het recht zich terug te trekken uit het contract,

 • als de goederen een materieel gebrek vertonen,
 • als hij de zaak niet naar behoren kan gebruiken in geval van herhaaldelijk optreden van een gebrek of gebreken na reparatie,
 • als de zaak meer dan eenmaal gebrekkig is.

5. de verkoper is verplicht de claim in ontvangst te nemen op de plaats van vestiging door persoonlijke overhandiging of verzending door de vervoerder: AUTOTECH24 CZ, s.r.o., Strupcice 160, 431 14, TSJECHISCHE REPUBLIEK. De Koper is verplicht om het Reclamatie Protocol in te vullen voordat de goederen worden verzonden door de vervoerder . De Verkoper is verplicht aan de Koper een schriftelijke bevestiging te verstrekken van het moment waarop de Koper zijn recht heeft uitgeoefend, wat de inhoud van de klacht is en op welke wijze de klacht door de Koper is aangevraagd, alsmede een bevestiging van de datum en wijze van afhandeling van de klacht, afwijzing van de klacht.

De Verkoper of een door de Verkoper gemachtigde medewerker zal onverwijld, in complexe gevallen binnen drie werkdagen, op de klacht beslissen. Een redelijke termijn, afhankelijk van de aard van de goederen of diensten, nodig voor een deskundige beoordeling van het gebrek is uitgesloten van deze termijn. Klachten, met inbegrip van het herstellen van gebreken, moeten onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de klacht worden behandeld, tenzij de verkoper en de koper een langere termijn overeenkomen. Het vruchteloos verstrijken van deze termijn wordt beschouwd als een wezenlijke schending van het contract en de koper heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract. Het tijdstip van de klacht wordt geacht het tijdstip te zijn waarop de manifestatie van de koper (uitoefening van het recht dat voortvloeit uit gebrekkige nakoming) aan de verkoper wordt gedaan. 7. De verkoper zal de koper schriftelijk op de hoogte stellen van de klacht.

7. De verkoper stelt de koper schriftelijk in kennis van het resultaat van de klacht.

(8. De koper kan geen aanspraak maken op het recht van gebrekkige nakoming als de koper wist dat de zaak gebrekkig was voordat hij deze in ontvangst nam of als de koper het gebrek zelf heeft veroorzaakt.

9. in geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de koper recht op vergoeding van de in verband met de reclame gemaakte redelijke kosten. De koper kan dit recht tegenover de verkoper doen gelden binnen een maand na het verstrijken van de garantietermijn. 10. De koper heeft de keuze om het gebrek te herstellen.

(10) De koper heeft de keuze van de wijze van reclameren.

(11) Aangezien het een verkoop van gebruikte auto’s betreft, is de verkoper niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten in verband met de klacht (montage of demontage van het defecte onderdeel, eventueel parkeren van het voertuig tijdens de klacht).

(12) De rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot rechten die voortvloeien uit gebrekkige nakoming worden geregeld door de artikelen 1914 tot 1925, 2099 tot 2117 en 2161 tot 2174 van het Burgerlijk Wetboek en Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming.

13. Andere rechten en verplichtingen van de partijen in verband met de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken worden geregeld door de klachtenprocedure van de verkoper.

VIII Service

(1) Partijen kunnen elkaar alle correspondentie per elektronische post toesturen.

2. De koper levert correspondentie aan de verkoper op het e-mailadres dat in deze algemene voorwaarden is vermeld. De verkoper levert correspondentie aan de koper op het e-mailadres dat is opgegeven in de account of order van de koper.

XI. Buitengerechtelijke beslechting van geschillen

.
1. de Tsjechische handelsinspectie, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, ID: 000 20 869, internetadres: https://adr.coi.cz/ cs. Voor het beslechten van geschillen tussen de verkoper en de koper die voortvloeien uit de koopovereenkomst, kan het online platform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr worden gebruikt.

2. het Europees Consumentencentrum Tsjechië met zetel te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, internetadres: http://www.evropskyspotrebitel.cz is een contactpunt in de zin van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening onlinegeschillenbeslechting).

3. De verkoper heeft het recht om goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. De handelsinspectie wordt uitgevoerd door de bevoegde handelsinspectiedienst binnen het kader van zijn bevoegdheid. De Tsjechische handelsinspectie ziet onder meer toe op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming.

X. Slotbepalingen

1. Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper is het recht van de Tsjechische Republiek van toepassing. Als de relatie die door de koopovereenkomst tot stand is gekomen een internationale component bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door het recht van de Tsjechische Republiek. Dit heeft geen invloed op de rechten van de consument die voortvloeien uit de algemeen bindende wettelijke voorschriften. 2. De verkoper is niet gebonden aan het recht van de Tsjechische Republiek.

2. de verkoper is in zijn relatie met de koper niet gebonden aan gedragscodes in de zin van artikel 1826 (e) van het Burgerlijk Wetboek.

3. alle rechten op de website van de verkoper, in het bijzonder het auteursrecht op de inhoud, inclusief paginaopmaak, foto’s, films, grafieken, handelsmerken, logo’s en andere inhoud en elementen, zijn eigendom van de verkoper. Het is verboden om de website of een deel ervan te kopiëren, te wijzigen of op een andere manier te gebruiken zonder toestemming van de verkoper. 4. De verkoper is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website.

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor fouten veroorzaakt door tussenkomst van derden in de internetshop of door oneigenlijk gebruik ervan. Bij het gebruik van de internetshop zal de koper geen procedures gebruiken die de werking van de internetshop zouden kunnen verstoren en geen handelingen verrichten die de koper of derden in staat zouden kunnen stellen de software of andere onderdelen van de internetshop te manipuleren of te misbruiken en de internetshop of onderdelen of softwareapparatuur te gebruiken op een manier die in strijd is met het doel ervan. 5. (5) De koper aanvaardt hierbij dat het gebruik van de internetshop of een onderdeel daarvan in strijd is met het doel ervan.

(5) De koper aanvaardt hierbij het risico van een verandering van omstandigheden in de zin van § 1765 (2) van het Duits Burgerlijk Wetboek.

(6) Het koopcontract inclusief de Algemene Voorwaarden wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

(7) De tekst van de Algemene Voorwaarden kan door de verkoper worden gewijzigd of aangevuld. Dit doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de vorige versie van de algemene voorwaarden.

8. het klachtenprotocol voor herroeping van de overeenkomst is als bijlage bij de algemene voorwaarden gevoegd. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 28 april 2020.