Privacybeleid

I. Basisbepalingen

1. de beheerder van persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “GDPR”) is AUTOTECH24 SK Ltd. met registratienummer 09105638 en statutaire zetel te Zbraslavská 12/11, 159 00 Praag 5 (hierna “beheerder”).

2. de contactgegevens van de beheerder zijn als volgt.

Adres: Strupčice 160, 431 14 Strupčice, CZ.
E-mail: eshop@autotech24.cz
Telefoon: +420 721 187 187

(3) Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een netwerkidentificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. De voor de verwerking verantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn: dpo@autotech24.cz

II. bronnen en categorieën van verwerkte persoonsgegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt of persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke heeft ontvangen in het kader van de uitvoering van uw opdracht.

2. de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw identificatie- en contactgegevens en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

III. Rechtsgrondslag en doel van de verwerking van persoonsgegevens.

1. de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is

  • de uitvoering van een overeenkomst tussen de klant en de verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening gegevensbescherming.
  • het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke bij het aanbieden van direct marketing (met name voor het verzenden van commerciële communicatie en nieuwsbrieven) op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR,
  • Uw toestemming voor verwerking voor direct marketingdoeleinden (in het bijzonder voor het verzenden van commerciële communicatie en nieuwsbrieven) krachtens artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO juncto artikel 7, lid 2, van Wet nr. 480/2004 Coll. betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij, als er geen bestelling voor goederen of diensten is geplaatst.

2. het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is

   • de verwerking van uw bestelling en de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke; bij het plaatsen van een bestelling zijn persoonsgegevens vereist die noodzakelijk zijn voor de succesvolle verwerking van de bestelling (naam en adres, contact), de verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst, zonder de verstrekking van persoonsgegevens is het niet mogelijk de overeenkomst te sluiten of door de voor de verwerking verantwoordelijke te worden uitgevoerd
 • Het verzenden van commerciële communicatie en andere marketingactiviteiten.

 

3. er is geen sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming door de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor deze verwerking.

IV. Duur van het bewaren van gegevens.

1. de verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens

    • zo lang als nodig is voor de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en de voor de verwerking verantwoordelijke en voor het geldend maken van vorderingen die voortvloeien uit deze contractuele relatie (gedurende een periode van 15 jaar na beëindiging van de contractuele relatie).

gedurende de periode die nodig is voor de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en de voor de verwerking verantwoordelijke en voor het geldend maken van vorderingen die voortvloeien uit deze contractuele relatie (gedurende een periode van 15 jaar na beëindiging van de contractuele relatie).

  • voor de periode totdat de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden wordt ingetrokken, met een maximum van 5 jaar, indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming.

2. na het verstrijken van de bewaartermijn wist de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens.

V. Ontvangers van persoonsgegevens (onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke).

1. de ontvangers van de persoonsgegevens zijn personen

  • Betrokken bij de levering van goederen/diensten/uitvoering van betalingen in het kader van een contract,
  • Het verlenen van diensten ten behoeve van de exploitatie van de e-shop (Shoptet) en andere diensten in verband met de exploitatie van de e-shop,
  • Het verlenen van marketingdiensten,

2. de verwerkingsverantwoordelijke is niet van plan persoonsgegevens door te geven aan een derde land (een land buiten de EU) of aan een internationale organisatie. Ontvangers van persoonsgegevens in derde landen zijn aanbieders van postdiensten/cloud mail services.

VI. Uw rechten.

1. onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u.

  • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 15 GDPR,
  • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens conform artikel 16 GDPR of beperking van de verwerking conform artikel 18 GDPR,
  • Het recht om persoonsgegevens te wissen op grond van Artikel 17 GDPR,
  • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van Artikel 21 GDPR; en
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid op grond van artikel 20 GDPR.
 • Het recht om de toestemming voor de verwerking schriftelijk of elektronisch in te trekken op het adres of e-mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke vermeld in artikel III van deze voorwaarden.

2. u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat uw recht op gegevensbescherming is geschonden.

VII. Belangrijkste voorwaarden

1. de verantwoordelijke voor de verwerking verklaart dat hij alle passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen.

2. de voor de verwerking verantwoordelijke heeft technische maatregelen genomen om de opslag en het bewaren van persoonsgegevens op papier te beschermen, met name de beveiliging van (elektronische) gegevensopslag door middel van een wachtwoord en versleutelde communicatie om geautoriseerde toegang te waarborgen, evenals operationele technische maatregelen om papieren formulieren te beschermen tegen diefstal, verlies of beschadiging.

3. De voor de verwerking verantwoordelijke verklaart dat alleen door hem gemachtigde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens.

VIII Slotbepalingen.

1. door een bestelling te plaatsen via het online bestelformulier, bevestigt u dat u het Privacybeleid hebt gelezen en volledig accepteert. 2. u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

2. u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden door het toestemmingsvakje op het online bestelformulier aan te vinken. Door het vakje toestemming aan te vinken, bevestigt u dat u het Privacybeleid hebt gelezen en volledig accepteert.

3. de controller heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Hij zal de nieuwe versie van het Privacybeleid op zijn website plaatsen en u tevens een nieuwe versie van het Privacybeleid sturen naar het e-mailadres dat u aan de controller hebt verstrekt.

Deze voorwaarden treden in werking op 25.5.2018.